08 juni 2021

Leidraad Medicamenteuze behandeling COVID-19 is aangepast

Op basis van de laatste wetenschappelijke inzichten is de Leidraad medicamenteuze behandeling COVID-19 behandelopties bij patiënten met COVID-19 geactualiseerd. In deze leidraad van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en de Federatie Medische Specialisten zijn drie addenda toegevoegd.


Tocilizumab
Er wordt nu aanbevolen om tocilizumab in een vaste dosering van 600 mg toe te dienen i.p.v. op basis van lichaamsgewicht 8 mg/kg. Daarnaast is het ook mogelijk om het doseerschema van de RECOVERY studie te volgen voor patiënten opgenomen op de verpleegafdeling:

  • 40-65 kg: 400 mg tocilizumab
  • 65-90 kg: 600 mg tocilizumab
  • >90 kg: 800 mg tocilizumab


Monoklonale antistoffen
Behandeling met monoklonale antistoffen is op individuele basis te overwegen bij patiënten die aan alle volgende kenmerken voldoen:

  • bij ambulante COVID-19 patiënten (zonder actuele opname-indicatie);
  • zonder aantoonbare sero-immuniteit (zonder meetbare antistofrespons op vaccinatie of ziekte);
  • met een hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19 (zie toelichting in leidraad);
  • kort na het ontstaan van symptomen.


Over behandeling met monoklonale antistoffen van opgenomen patiënten met een (persisterende) SARS-CoV-2 infectie met blijvende positieve PCR-testen ten gevolge van een onderliggende ernstige immuunstoornis (‘salvage therapie’) wordt niet positief geadviseerd vanwege ontbrekende effectiviteitsdata uit gecontroleerde onderzoeken hierover.

Budesonide inhalatie
De gepubliceerde data over mogelijk voordeel van budesonide inhalatie bij ambulante patiënten zijn te beperkt qua patiëntenaantallen (inclusief subgroepen) en effect, om dit nu als een behandeladvies te kunnen opnemen. Inhalatiecorticosteroïden hoeven niet gestaakt te worden na start van symptomen van COVID-19 bij patiënten die een onderhoudsbehandeling met hiermee hebben vanwege onderliggend longlijden, omdat er geen sprake lijkt van een negatieve invloed op het beloop van ziekte.

Samenwerking
De SWAB heeft deze leidraad ontwikkeld in samenwerking met het Centrum Infectieziektebestrijding (CIB), het expertiseteam COVID-19 Behandeling en het Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten en de wetenschappelijke verenigingen van de ziekenhuisapothekers (NVZA), artsen-microbioloog (NVMM), internisten (NIV/NVVI), intensivisten (NVIC), kinderartsen (NVK) en longartsen (NVALT).  Voor de totstandkoming van de adviezen verwijzen wij naar de betreffende paragraaf in de leidraad.

Klik hier en bekijk de leidraad.

Stichting Werkgroep Antibioticabeleid

De Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB) is in 1996 opgericht op initiatief van de Vereniging voor Infectieziekten, de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuisapothekers. De SWAB beoogt de kwaliteit van het antibioticagebruik in Nederland te optimaliseren teneinde een bijdrage te leveren aan de beheersing van resistentie-ontwikkeling en aan beperking van de kosten en andere negatieve effecten van antibioticagebruik.

Blijf op de hoogte →

SWAB maakt gebruik van cookies

In onze privacy statement leest u meer over ons cookiebeleid.