0
SWAB logo
Home > Projecten > Criteria voor SWAB-geaffilieerde projecten

Criteria voor SWAB-geaffilieerde projecten

Waarom een SWAB-affiliatie?

Het doel van het aanbieden van een "SWAB-affiliatie" aan onderzoekers is het stimuleren en coördineren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot die onderwerpen die in de doelstelling van SWAB zijn opgenomen. Hierbij ligt de nadruk op het beperken van microbiële resistentie en, waar mogelijk, deze terug te dringen. Hieronder vallen naast doelmatig gebruik van antibiotica ook surveillance van resistentie en antibioticagebruik, zowel intra- als extramuraal.

De verwachting is dat door de SWAB-affiliatie van een onderzoek het onderzoek meer kansen krijgt om van start te gaan en tot een goed einde gebracht zal worden.

Wie kan een project indienen voor SWAB-affiliatie?

Alle onderzoekers uit Nederlandse centra.

Procedure

Het onderzoeksvoorstel moet in een vroeg stadium aan de SWAB worden voorgelegd om te beoordelen of het in de doelstellingen van de Werkgroep past. Het voorstel wordt getoetst door het SWAB-bestuur en eventueel van advies voorzien.

Het toekennen van de "SWAB-affiliatie" wordt met een brief bevestigd die de onderzoekers vervolgens kunnen voegen bij hun aanvraag aan de subsidiegevers. In de toekomst kunnen alleen projecten die een officiële SWAB-affiliatie krijgen de SWAB bij hun aanvraag vermelden. Indien de aanvraag gehonoreerd wordt, ontvangt het bestuur van de SWAB graag kopieën van het voortgangs- en eindverslag van het onderzoek naar de subsidiërende instantie. De data blijven eigendom van de onderzoekers.

Het bestuur van de SWAB heeft met dit doel VWS en de subsidiegevers (ZON, NWO) met een brief d.d. 04 september 2000 (met deze criteria in bijlage) op de hoogte gebracht.

Werving

Onderzoekers worden via de SWAB-website uitgenodigd om projectaanvragen voor te leggen.

Financiering

Er wordt geen structurele subsidie van VWS aangewend voor de uitvoering van een SWAB-affiliatieproject. Wel kan de SWAB ondersteuning bieden voor project - gerelateerde activiteiten (dus niet het project zelf) met name bij de verspreiding van de onderzoeksresultaten. Hiertoe worden de resultaten gepresenteerd op een door de SWAB georganiseerd (en gefinancierd) symposium en worden de publicaties bekend gemaakt via de SWAB-website.