Bekijk online versie

SWAB Nieuwsbrief I Editie 6, april 2023

Heeft u problemen met de weergave van deze nieuwsbrief? Klik hier voor de online versie.In deze editie:

• Beschikbaarheid & bestelprocedure laatste-lijns-antibiotica
• Herzien advies: diagnostiek en profylaxe ter voorkoming van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten met influenza, opgenomen op de IC.
• Nieuwe webpagina Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)
• Terugkijken webinar: 'Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?'
 Lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland
 Bijzonder resistente micro-organismen bij patiënten uit Oekraïne in Nederland
 Puntprevalentiestudie naar de dosering van antibiotica bij patiënten met overgewicht en ondergewicht
 Publicatiedatum NethMap gewijzigd
 Proefschrift 'Antibiotic stewardship: Pre-requisites, objectives and strategies'
 Infectiepreventieweek 22 t/m 26 mei 2023
 Agenda SWAB evenementen

Vindt u de informatie in deze nieuwsbrief nuttig? Stuur dit bericht door naar collega’s voor wie het mogelijk ook interessant is.Beschikbaarheid & bestelprocedure laatste-lijns-antibiotica


De SWAB heeft in samenwerking met het RIVM en andere veldpartijen actie ondernomen om te voorzien in de toenemende behoefte aan laatste-lijns-antibiotica bij patiënten met infecties veroorzaakt door Bijzonder Resistent Micro-Organisme. SWAB heeft een projectgroep ingericht om de reserve antibiotica ampicilline-sulbactam en aztreonam beschikbaar te maken. De bestelprocedure voor aztreonam is per 5 april operationeel, ampicilline-sulbactam volgt spoedig.
Lees verder →
Herzien advies: diagnostiek en profylaxe ter voorkoming van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten met influenza, opgenomen op de IC


Het SWAB advies over diagnostiek en profylaxe ter voorkoming van invasieve aspergillose bij volwassen patiënten met influenza, opgenomen op een intensive care afdeling is herzien. Aanleiding voor dit herziene advies is een recent onderzoek (POSA-FLU studie - NCT03378479) en de waargenomen hoge incidentie van invasieve pulmonale infecties veroorzaakt door Aspergillus spp. bij volwassen patiënten opgenomen op de intensive care met een ernstige influenza infectie in eerdere griepseizoenen.
Lees verder →
Nieuwe webpagina Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen (CRG)


Sinds 2022 is de Commissie Richtlijnen Gevoeligheidsbepalingen weer meer actief. De commissie heeft contact met EUCAST en zal de updates van de EUCAST controleren en - zo nodig - hierop reageren. Daarnaast zullen de EUCAST waarschuwingen in de gaten worden gehouden en zullen deze - indien nodig - gecommuniceerd worden via de SWAB website en/of SWAB nieuwsbrief. Over specifieke onderwerpen zal de commissie achtergrondinformatie geven om hiermee zo nodig het begrip van de aanpassingen te vergroten en implementatie te vergemakkelijken.
Lees verder →
Terugkijken webinar: ‘Antibiotica-allergie: hoe krijgen we onterechte registraties de zorgketen uit?’ 


Tijdens de wereldwijde ‘Antimicrobial Awareness Week 2022’ in november, organiseerde de SWAB in samenwerking met de Regionale Zorgnetwerken Antibioticaresistentie (RZN) een webinar die in het teken stond van antibiotica-allergie en de relatie tot antibiotic stewardship. Klik hier om het webinar terug te kijken.
Terugkijken webinar →
Lijst essentiële antimicrobiële middelen in Nederland


Regelmatig doen zich tekorten voor van antibiotica die essentieel worden geacht voor de Nederlandse gezondheidszorg. Naar aanleiding van meerdere signalen die VWS hierover heeft ontvangen, heeft het ministerie de SWAB benaderd om gezamenlijk met andere partijen (IGJ, CBG) een overzicht te genereren betreffende welke antibiotica essentieel zijn voor de 1e en 2e lijn gezondheidszorg. Een SWAB-werkgroep heeft in samenwerking met diverse wetenschappelijke beroepsverenigingen een definitieve versie opgesteld van dit document.
Lees verder →
Bijzonder resistente micro-organismen bij patiënten uit Oekraïne in Nederland


De prevalentie van bijzonder resistente micro-organismen (BRMO) in Nederland is laag. Echter, tot maart 2022 werd geen enkel isolaat ingestuurd naar de nationale BRMO surveillance en/of een CPE melding gedaan. Ten gevolge van de oorlog worden sinds maart 2022 wel BRMO bij patiënten afkomstig uit Oekraïne waargenomen in Nederland, met een duidelijke toename in augustus 2022.
Lees verder →
Puntprevalentiestudie naar de dosering van antibiotica bij patiënten met overgewicht en ondergewicht


In het kader van een lopend verbeterproject in het universitair ziekenhuis van Leuven (België), rond doseren van antibiotica bij patiënten met obesitas of ondergewicht, nodigen we u graag uit om deel te nemen aan een survey. In deze survey polsen we naar welke doseringen toegepast worden in de klinische praktijk voor frequent voorgeschreven antibiotica. Alle zorgverstrekkers en onderzoekers met expertise in dit domein worden uitgenodigd om deel te nemen.

Het invullen van de survey duurt ca. 10 minuten en staat open tot 15 mei 2023. Klik hier om deel te nemen.
Deelnemen aan survey →
Publicatiedatum NethMap/MARAN gewijzigd


In tegenstelling tot voorgaande jaren zal NethMap 2023 niet worden gepubliceerd in juni tijdens het SWAB symposium, maar in november tijdens de World Antimicrobial Awareness Week. Door de publicatiedatum iets op te schuiven naar het najaar is alle data van antibioticagebruik en antibioticaresistentie over het voorgaande jaar beschikbaar en valt de publicatie van NethMap samen met de publicatie van het surveillance rapport van antimicrobiële resistentie van de ECDC.
Lees verder →
Proefschrift 'Antibiotic stewardship: Pre-requisites, objectives and strategies'


Emelie Schuts heeft recent haar proefschrift verdedigd aan de Universiteit van Amsterdam. In het proefschrift wordt o.a. ingegaan op structurele of systeemvereisten voor stewardship. Daarnaast wordt ingegaan op doelstellingen van een stewardship programma en wanneer er sprake is van juist gebruik van antibiotica op patiënt niveau. Tenslotte worden er interventies beschreven die door stewardship teams gebruikt kunnen worden om stewardship doelen na te streven en een zo correct gebruik van antibiotica te realiseren.
Lees verder →
Infectiepreventieweek 22 t/m 26 mei 2023


Goede infectiepreventie redt levens! Daarom organiseren de tien regionale antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerken van 22 t/m 26 mei 2023 de Infectiepreventieweek. Tijdens deze week besteden zij, samen met alle zorgprofessionals in Nederland, éxtra aandacht aan infectiepreventie door het organiseren van verschillende landelijke en regionale activiteiten door én voor zorgprofessionals uit de gehele sector.
Lees verder →
Agenda SWAB evenementen


DAS bijeenkomst – 11 mei 2023
Jaarlijkse bijeenkomst voor alle Deskundigen Antimicrobial Stewardship (DAS) om ervaringen en kennis uit te wisselen. Dit jaar is het hoofdthema: pneumonie. Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op microbiologisch onderzoek bij een pneumonie en neemt internist-infectioloog Rachida El Moussaoui ons mee in de CAP richtlijn. Het belooft een interessante middag te worden!
 

ESCMID-SWAB Antimicrobial Stewardship Postgraduate Course – 12 t/m 16 juni 2023
In juni 2023 start de tweejarige ESCMID Europese opleiding in Antimicrobial Stewardship (AMS) waarin de principes van AMS diepgaand worden behandeld. Een onderdeel hiervan is de 5-daagse basiscursus, deze word georganiseerd door de SWAB. In de ochtenden worden algemene principes van verantwoord antibiotica beleid besproken. In de middagen zijn interactieve sessies die vooral gaan over ‘meten en verbeteren’. De eerste volgeboekte jaargang startte in 2022 en bestond uit een grote variatie van deelnemende nationaliteiten. Lees hier meer.
 

Save the date A-team meeting – 29 juni 2023
Jaarlijks organiseert de SWAB een A-team meeting met interactieve presentaties die A-teams up-to-date houden en inspireren hoe het alledaagse A-team werk nog efficiënter en beter zou kunnen. In 2023 zal het accent gelegd worden op de huidige stand van zaken met betrekking tot de implementatie van de richtlijn 'Aanpak van vermoeden antibiotica allergie'. Daarnaast zal er aandacht besteed worden aan het nuttige werk dat Deskundigen Antimicrobial Stewardship (DASsers) verrichten en wordt er belicht in welke mate klinische beslisregels het werk van A-teams kunnen ondersteunen. Ook hebben we oog voor mogelijke nieuwe stewardshipdoelen.
 

Save the date SWAB symposium – 29 juni 2023
Het SWAB symposium van 2023 zal zich richten op infecties in weefsels die slecht bereikbaar zijn voor systemische therapie. Experts zullen ingaan op de uitdagingen en mogelijke behandelingen van infecties in weefsels waar PK/PD-targets moeilijk te halen zijn, zoals infecties van het oog, de bronchiëctatische long en langs vaatprothesen. Tevens zal de prestigieuze jaarlijkse “SWAB lecturer” een presentatie houden over complexe klinische studies voor infecties en antimicrobial stewardship interventies. Dit jaar zal de voertaal het Nederlands zijn.
 
Naar SWAB agenda →


Help ons om deze nieuwsbrief te verbeteren.
Laat weten wat u er van vindt. Bedankt!

Goed     Slecht